Gara qabiyyee deemi

Wal-quunamtii uumudhaaf

Gosa argamaa

Weelthaangeerhiilfii/Jarman Agiroo Aakshin
Teessoo: Kutaa Magaalaa Boolee, Aanaa 03, Lakk. Manaa B1915, Cina Teelee Damee Boolee Madaanaleemii, Lakk. S.Poostaa 1866, Finfiinnee, Itiyoophiyaa
Lakk. Bilbilaa: +251- 662 47 65/66
Faaksii: +251 662 47 31

Weelthaangeerhiilfii Somaaliilaand
Teessoo:  Naannoo Massalah, Hooteelaa Ambaasaaddarii Cina, Hargeessaa, Somaaliilaand
Lakk. Bilbilaa: +252 634542592

Maaloo iyyata keessan toora bakka rammaddiif qophaaye qofa irratti ergaa.

Maaloo iyyata guutuu hin taane hin erginaa deebii itti hin kenninu.

Komii yoo qabaattan maaloo kutaa dhaabbata keenyaa kan komiif dhabatetti ergaa.

Imeelidhaan erguuf

Imeelii keessan galchaa
Maaloo raga dhuunfaa keessanii guutaa

Boca kana (*) kan qabate guutamuu qaba